תנאי השימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר PACK-LY ("האתר"), המנוהל ומופעל על-ידי חברת גרפיטי בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות מסונפות לה ("PACK-LY"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. הרישום לשימוש באתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. PACK-LY שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אודות האתר

2.1      האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, ומאפשר לך בין היתר: (א) לגלוש ולעיין בתכנים שונים; (ב) לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לרבות פריטים באפיון אישי או מיתוג מיוחד, כמפורט להלן; (ג) לקבל מידע אודות מבצעים שונים וכן להשתתף בהם; (ד) להירשם לניוזלטר (לשם קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי); (ה) ליצור "רשימת קניות"– רשימת פריטים נבחרים על ידיך; ו- (ו) לבצע פעולות נוספות, כפי שיהיו מעת לעת; והכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש ("השירותים").  
2.2.     מובהר כי PACK-LY תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה כלשהי.
2.3.     כל אדם רשאי לעשות באתר שימוש שמטרתו קבלת מידע בלבד. כל שימוש החורג מקבלת מידע גרידא, לרבות יצירת רשימת קניות, רכישות מוצרים או שירותים, מימוש הטבות או מבצעים וכיוצא באלה, רשאי לבצע רק מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים: (א) הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמידה והנך קטין או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באתר, כמפורט בסעיף ‎3 להלן.
2.4.     PACK-LY אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות, וPACK-LY - שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את זמינות האתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת; (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי PACK-LY או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של PACK-LY ו/או של מי מטעמה.

רישום לאתר


3.1.     השימוש באתר עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולארי ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, ייתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר.
3.2.     הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) במקרה של שינוי פרטים, תירשם מחדש לאתר באופן המתואר לעיל; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה לשירות הלקוחות בPACK-LY - בכתובת המייל: [email protected] הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האתר תחת שם המשתמש שלך, ועליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. PACK-LY לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.
3.3.     מודגש, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות PACK-LY אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של PACK-LY, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה בכתובת: 

https://www.pack-ly.co.il/privacy-policy-cookie-restriction-mode

הוראות כלליות בדבר השימוש באתר


4.1.     אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד והנך מתחייב כי לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות, בסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר, הכול מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של PACK-LY ו/או של בעלי הזכויות בהם, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ה) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ו) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של PACK-LY או של כל צד שלישי; (ז) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ח) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
4.2.     מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לPACK-LY - לפי כל דין או הסכם, PACK-LY תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפר תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסר בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בPACK-LY - או בפעילותה התקינה של האתר.

רכישת מוצרים ו/או שירותים


5.1.     PACK-LY מאפשרת למשתמשי האתר לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באמצעות תשלום הסכומים המנויים ליד כל פריט או שירות, ובכפוף לתנאי העסקה אשר מצוינים בסמוך לכל פריט ("העסקה"). כל הסכומים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
5.2. בכפוף לאמור בסעיף 5.1. לעיל, ביחס לפריטים הבאים יחולו התנאים המפורטים להלן:
א. אריזות סטנדרטיות המופיעות באתר - תתאפשר הזמנה ללא כמות מינימום. כמות המקסימום תיקבע לפי המלאי המצוי במחסני PACK-LY (להלן: "אריזות סטנדרטיות").
ב. אריזות סטנדרטיות המופיעות באתר עם מיתוג מיוחד על-פי אפיון אישי של הלקוח - אישור ההזמנה מותנה בכמות מינימום של 50 יחידות (להלן: "אריזות באפיון אישי"). כמות המקסימום תיקבע לפי המלאי המצוי במחסני PACK-LY.
ג. אריזות במידות או במפרט מיוחדים ועם מיתוג מיוחד על פי דרישת הלקוח - במקרה כזה יש לפנות אלPRO PACK-LY [נא להוסיף קישור] או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] (להלן: "אריזות במיתוג מיוחד").
5.3.    PACK-LY רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי העסקה אשר מצוינים בסמוך לכל פריט באתר, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
5.4.    ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר. לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ושליחתם, תקבל אישור המעיד שפרטי התשלום נקלטו באתר. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב העסקה כבת ביצוע. יובהר למען הסר ספק כי משלוח האישור אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את PACK-LY. רישומי PACK-LY בקשר עם הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
5.5.   כדי ש- PACK-LY תוכל לספק את השירותים ו/או המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לביצוע השירות ולחיוב כרטיס האשראי. במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה באתר בעת ביצוע העסקה או הזנת הפרטים, יש לפנות אל PACK-LY לאלתר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] PACK-LY או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה.
5.6.    PACK-LY שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
5.7.    התמונות המתארות את המוצרים ו/או השירותים נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות ובין הפריטים בפועל אשר נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.

אפיון אישי ומיתוג מיוחד


6.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ביחס לפריטים באפיון אישי או במיתוג מיוחד, לרבות אריזות באפיון אישי ואריזות במיתוג מיוחד (א) הוא בעל הזכויות הבלעדי בתכנים שהועלו או שיועלו על ידו לצורך כך, לרבות מידע, קבצים, תמונות, תכנים או חומרים אחרים וכיוצא באלה או שקיבל את כל האישורים וההרשאות הנדרשים לשם כך; ו- (ב) כי הוא אחראי באופן בלעדי לחומרים המועלים על ידו כאמור. PACK-LY לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שנגרם כתוצאה משימוש לא מורשה של חומרים על ידי המשתמש במסגרת המיתוג האישי, לרבות בגין הפרת זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.
6.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעת השימוש באתר והזמנת הפריטים באפיון אישי או במיתוג מיוחד, לא ישלח, ישדר, יפרסם, יציג או יעלה, כל תוכן (א) בלתי חוקי, פוגעני או בלתי מוסרי, לרבות חומרי הסתה, חומרים הכוללים אלימות, גזענות, פורנוגרפיה, דברי-נאצה, איומים, וביטויים של גסות רוח; (ב) המהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני; ו/או (ג) המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם.
6.3. המשתמש מעניק בזאת ל- PACK-LY רישיון שימוש בלתי מוגבל, שאינו בלעדי, כלל עולמי, ללא תשלום או תמלוגים, להשתמש, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, להפיץ ולהציג את התכנים, בעצמה או באמצעות אחרים, וזאת לצורך מתן השירותים המתוארים באתר ובתנאי שימוש אלה, לרבות למטרות המחשה, הצגה ופרסום באתר.
6.4. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, PACK-LY שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי על מידע, קבצים, תמונות, תכנים או חומרים אחרים של המשתמש כאמור, לסרב לייצר פריטים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי פוגעים בתקנת הציבור או ברגשותיו, מפרים זכויות של צדדים שלישיים, אינם עומדים בהוראות תנאי השימוש או אשר עשויים לפגוע באינטרס מסחרי לגיטימי של החברה.

משלוחים

7.1. PACK-LY תספק למשתמש את המוצרים שרכש באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה כדלקמן:
אריזות סטנדרטיות - בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה באתר.
אריזות באפיון אישי - בתוך עשרים ואחד (21) ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה באתר.
אריזות במיתוג מיוחד - בהתאם לתנאים המצוינים במסגרת ההזמנה.
7.2. PACK-LY איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחגי ומועדי ישראל. 7.3. PACK-LY אינה מחויבת לספק את המוצרים אשר נרכשו באתר אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש עשויה להיות כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

ביטול עסקה


8.1.    ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תזכה PACK-LY את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.
8.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהזכות לביטול עסקה לא תחול על טובין (לרבות כל מוצר ו/או שירות) שיוצרו במיוחד עבורו על פי מידות או דרישות מיוחדות, לרבות הזמנת אריזות באפיון אישי או אריזות במיתוג מיוחד.
8.3.  מבלי לגרוע מאילו מהוראות תנאי השימוש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה PACK-LY רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב כוח עליון, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את PACK-LY, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת PACK-LY את פעילותו התקינה של האתר, את השלמת תהליך ההזמנה או את אספקת המוצרים ו/או השירותים; (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי; ו-(ד) במקרה ולאחר סיום עסקה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי, מכל סיבה שהיא. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד PACK-LY בשל כך.
8.4.  המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל PACK-LY באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected], בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי באתר, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

מבצעים והטבות

האתר יעודכן מעת לעת במידע אודות מבצעים והטבות המוצעים למשתמשי האתר, ותאפשר השתתפות במבצעים והטבות כאמור. ההשתתפות במבצעים וניצול ההטבות כפופים לתקנון המבצע הרלוונטי או לתנאים שייקבעו על-ידי PACK-LY באופן בלעדי.
מובהר כי, בכל מקרה, מימוש המבצעים וההטבות כפוף למלאי הקיים של PACK-LY.

קופונים

בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה PACK-LY להציע דרך האתר גם מבצעים, עסקאות מיוחדות ו/או הנחות לתקופה מוגבלת באמצעות שובר ייעודי (להלן "קופון").
מימוש הקופון יתבצע אצל PACK-LY, ויהא כפוף לתנאי שימוש אלה, לתנאי העסקה כמפורט בדף פרטי העסקה באתר ולתנאי המימוש המופיעים על גבי הקופון ותוך תקופת הזמן למימוש המצוינת בו בלבד.
קופון יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מ- PACK-LY את הפריט אך ורק בכפוף לפרטים מזהים, ככל שנדרש, ובכפוף לכך שפרטי האוחז בקופון זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.
לאחר תום תקופת המימוש המצוינת בקופון, יפקע תוקפו של הקופון ולא ניתן יהא לעשות בו כל שימוש או לקבל החזר בגינו. האחריות לממש את הקופונים תוך תקופת המימוש מוטלת על המשתמש אשר רכש אותו (להלן: "הרוכש") בלבד ואין PACK-LY אחראית בשום צורה לאיחור במימוש, או אי מימוש, מכל סיבה שהיא.
קופון ניתן למימוש במלואו בלבד ובפעם אחת, לא יתאפשר שימוש חוזר בקופון בודד.
בתשלום באמצעות קופון ניתן להשלים את היתרה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתאפשר שימוש בקופון לצורך תשלום על משלוחים, אלא אם צוין במפורש כי המשלוח כלול במחיר המצוין בקופון.
אין כפל מבצעים ברכישה המתבצעת באמצעות קופון, אלא אם PACK-LY הודיעה על כך מראש באופן מפורש ובכתב באתר ו/או במודעה ו/או על גבי הקופון.
ייתכן כי בחלק מן המקרים קופון יתורגם לידי קוד חד פעמי המזכה בהנחה ו/או הטבה. המשתמש יתבקש להזין את הקוד באתר לצורך מימוש ההטבה. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית, מתוקף רכישת הקופון. בטרם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה על בסיס קופון, יתבצע אימות של תקפות הקוד מול PACK-LY.
בהתאם להנחיית הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנושא מיום 06.09.2015, על קופון לא חלות הוראות החוק בעניין שובר מתנה ותווי קניה. תוקפו ואופן מימוש הקופון נתונים לשיקול דעתה המוחלט של PACK-LY, כמתואר לעיל.
PACK-LY רשאית למנוע מרוכש לעשות שימוש בקופון, לרבות רכישת הפריט במחיר מוזל באמצעותו, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:
הרוכש הפר אחד מתנאי הקופון, כמפורט בתנאי השימוש ו/או על גבי הקופון ו/או בפרטי העסקה הנוגעים לרכישת הקופון;
PACK-LY סבורה כי הרוכש ביצע או עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון;
הרוכש עשה שימוש בקופון כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם;
מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של PACK-LY.
PACK-LY רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופון בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. לתשומת לב המשתמש, שינויים מהותיים בתנאי הקופון ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר.
שינויים בתנאי קופון שנעשו בכפוף לאמור לעיל ולאור הוראות הדין, יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת באתר.
המשך שימוש הרוכש בקופון לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופון כאמור יעידו על הסכמתו וקבלתו את תנאי הקופון החדשים. אם הרוכש אינו מסכים לאילו מתנאי הקופון החדש, עליו להימנע מהמשך השימוש בו.

קניין רוחני

כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני") הינן של PACK-LY ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לPACK-LY - להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא, אך למעט תכנים שהועלו לאתר או נשלחו ל-PACK-LY על ידי המשתמש, כמפורט בסעיף 6 לעיל.
PACK-LY מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכני PACK-LY, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, PACK-LY לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
ככל שהמשתמש ישלח לPACK-LY - המלצות או השגות בקשר לאתר, לשירותים או למוצרים המוצעים באתר ("הודעות המשתמשים"), PACK-LY תהא בעלת הזכות הקניינית הבלעדית של הודעות המשתמשים האלו, ותהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין הודעות המשתמשים כאמור. בנוסף, מובהר כי הודעות המשתמשים כאמור אינן סודיות וPACK-LY - לא תישא בחובת סודיות לגביהן.

קישורים ופרסומים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ואתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי PACK-LY או מי מטעמה. התכנים הכלולים בקישורים אינם מתפרסמים על-ידי PACK-LY או מטעמה וPACK -LY אינה שולטת או מפקחת עליהם, והעובדה שPACK-LY - מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. PACK-LY אינה אחראית לתכנים כאמור ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש בעמודים ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PACK-LY ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד או אתר כאמור.
האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. PACK-LY או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

אחריות

השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. PACK-LY אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן באתר. PACK-LY או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכותך על התכנים בה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי PACK-LY או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בה, תקלות, תוצאות השימוש בה וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את PACK-LY ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידך, לרבות בגין כל מעשה או מחדל שלך העומדים בניגוד להוראות תנאי השימוש, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך. PACK-LY שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות PACK-LY כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם PACK-LY או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

מדיניות פרטיות

הנך מכיר בכך ומסכים כי PACK-LY עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר. PACK-LY מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה בכתובת https://www.pack-ly.co.il/privacy-policy-cookie-restriction-mode. הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם למדיניות הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.

הודעה והסרה

PACK-LY שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של תנאי השימוש, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

כללי

PACK-LY רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקף וזמינות השירותים באתר ו/או כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי PACK-LY או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
PACK-LY רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי השימוש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר או לתנאי השימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
תנאי השימוש מהווים את החוזה המשפטי המלא בינך ובין PACK-LY ביחס לשימושך באתר והזמנת השירותים.
PACK-LY רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
לא יראו עיכוב או הימנעות מצד PACK-LY מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי PACK-LY בכתב.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]